Total TV Upute-podešavanje risivera

(1/1)

Branko:
RESET Risivera

U uputstvu koje se dobije uz receiver nije tačno objasnjeno resetovanje jer je ono za prvu verziju software-a koji je ažuriran već nekoliko puta. Ispod je objašnjeno kako da resetujete vaš Receiver i na taj način rešite većinu vaših problema u vezi gledanja programa TotalTV.
Napomena: Prilikom Resetovanja receiver-a gubite listu FTA kanala memorisanih na poziciji od 600 - 799, tako da nakon ove operacije treba da ponovo skenirate transpondere i da memorišete vaše omiljene FTA kanale sa W2, HB ili Astre.


1. Ugasite Receiver na prekidač pozadi 0/I
2. Pritisnite(i držite) četiri dugmeta na prednjoj strani Receiver-a označena sa strelicama levo, desno, gore i dole.
3. Upalite Receiver na prekidač pozadi i nastavite da držite pritisnuta četiri dugmeta sve dok se na televizoru ne ispiše " Isključite dekoder iz struje i ponovo ga uključite"
4. Pustite četiri prekidača sa prednje strane i isključite Receiver i uključite na prekidač pozadi
5. Sačekajte dok na televizoru ne dodje meni IZBOR JEZIKA
6. Izaberite "Srpski" i pritisnite OK na daljinskom
7. Potvrdite sa "Da Srpski" i pritisnite OK
8. Pritisnite + na dljinskom, pojavi vam se Meni za podešavanje LNB-a i završite proceduru u zavisnosti od vaše konfiguracije antene
9. Nakon završenog podešavanja LNB-a software vas vraća na Meni podešavanja LNB-a
10. Pritisnite "Back" na daljinskom (prvo dugme iznad plavog)
11. Pritisnite OK na daljinskom, ulazite u izbor transpondera
12. Izaberite TOTALTV1 i pritisnite OK
13. Ušli ste u Meni za podešavanje signala
14. Sačekajte da vam kvalitet signala bude dovoljno jak (min. 60-80%) i da vam u polju u gornjem delu televizora piše "Total TV Network"
15. Pritisnite OK na daljinskom da bi memorisali podatke
16. Pritisnite "Back" na daljinskom onoliko puta koliko je potrebno da izađete iz Meni-ja

Na televizoru bi se trebala pojaviti slika programa pod brojem 1 RTS1.

Branko:
Podešavanje receivera pri prvom uključivanju


Risiveri imaju instaliran fabrički softver koji služi za testiranje ispravnosti risivera i nije potpuno funkcionalan. Da bi korisnik mogao da koristi sve funkcije, mora da se instalira novi softver koji se emituje sa satelita zajedno sa televizijskim kanalima.

U ovom dokumentu je opisana procedura instaliranja softvera korak po korak. Da bi ste uspješno sproveli ovu proceduru, pročitajte i uputstvo koje stiže u kutiji sa risiverom.

Napomena: za potrebe ovog uputstva podrazumijeva se da je na anteni montiran samo jedan univerzalan LNB i da je antena usmerena na satelit Eutelsat W2. Ako imate drugačiju konfiguraciju (npr. monoblok LNB ili DiSEqC switch sa tri LNBa), treba da prvo pročitate uputstvo za korišćenje FTA verzije softvera i prilagodite korak 49 vašoj konfiguraciji.

Povežite risiver sa antenskim RF kablom i sa televizorom. Ubacite Total TV karticu u risiver. Uključite kabl za napajanje u strujni priključak. Uključite televizor i pripremite ga da prima signal sa risivera.
Uključite prekidač sa zadnje strane risivera.
Pritisnite taster STAND BY koji se nalazi na prednjoj masci risivera.
Pojavljuje se poruka "Please Wait Initialising...".
Napomena:pri prvom paljenju risivera potrebno je više vremena da se pojavi ova poruka na ekranu i pri tom nema nikakve indikacije na displeju risivera da je proces startovanja softvera u toku.
 

Tokom startovanja softvera, signal sa risivera se povremeno gasi i pali.
Sačekajte da risiver završi proceduru startovanja.
Kada se završi startovanje risivera, pojavljuje se prozor u kome možete da odaberete jezik menija. Odaberite jezik i pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču. U sledećem prozoru se od vas traži da još jednom potvrdite izbor jezika, ponovo pritisnite taster OK.
Napomena:poruke na ekranu zavise od izabranog jezika. Ovde je urađen primjer za engleski jezik.
 

Pojavljuje se prozor sa porukom SETUP CHECKLIST.
Pritisnite taster Plus.
Odaberite opciju LNB Setup i pritisnite taster OK.

Ušli ste u lanac menija za podešavanje LNB parametara:

Odaberite opciju None i pritisnite taster OK.
Odaberite opciju Low Band i pritisnite taster OK.
Odaberite opciju ULNB-low i pritisnite taster OK.
Pritisnite jedanput taster Back, da bi ste se vratili u prozor SETUP CHECKLIST.
Pritisnite taster OK.
Odaberite opciju User-1 i pritisnite taster Plus


Napomena: Ako se u bilo kom trenutku u nekom od koraka od 17 do 23 risiver resetuje, samo pređite na korak 24.
 

Ušli ste u lanac menija sa opcijama za definisanje parametara transpondera.
U polje Enter Frequency uneti tačnu frekvenciju transpondera 10972 i pritisnuti taster OK.
Odaberite polarizaciju VERTICAL i pritisnite taster OK.
U polje Enter Symbol Rate unesite simbolsku brzinu 27500 i pritisnite taster OK.
U polje FEC RATE unesite zaštitni odnos 3/4 i pritisnite taster OK.
Izašli ste iz lanca menija sa parametrima transpondera. Pritisnite još jednom taster OK.
Pojavljuje se ekran sa indikatorima Signal Strength i Signal Quality. Ako je procedura dobro sprovedena, u sredini ekrana se pojavljuje zeleni katanac i posle nekoliko sekundi risiver se automatski resetuje.
Sačekajte da risiver uđe u mod za instaliranje softvera iz signala sa satelita.
Pojavljuje se crni ekran, u sredini je brojač sa stanjem 0%.
Sačekajte da se pojavi drugi ekran sa porukom 0754-7971 ili sličnom. Za to je potrebno tridesetak sekundi.
Uz pomoć daljinskog upravljača unesite kombinaciju cifara 0808-0427 i pritisnite taster OK. Ponovo se pojavljuje crni ekran sa brojačem u stanju 0%. Ukoliko se posle najviše 60 sekundi stanje brojača počne menjati, pređite na korak 33, a u suprotnom preći na korak 28.
Kada se taj drugi ekran pojavi, pritisnite taster Plusna daljinskom upravljaču.
Pojavljuje se ekran sa parametrima transpondera. Pomoću daljinskog upravljača, unesite sledeće vrednosti:
Frequency 10972
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Modulation QPSK
Polarisation Vertical
LNB LO1 09750
LNB LO2 09750
Polarisation mode Voltage
Za kretanje kroz opcije se koriste tasteri Up i Down, za unos numeričkih vrednosti se koristi numerička tastatura na daljinskom upravljaču, a za odabiranje opcija i potvrđivanje vrijednosti se koristi taster OK.
Kada ste uneli sve parametre odaberite opciju OK i pritisnite taster OK.
Ponovo se pojavljuje crni ekran sa brojačem u stanju 0%. Posle nekoliko sekundi stanje brojača počinje da se mijenja. Instaliranje softvera je započelo.
Napomena: Ukoliko ni posle jedan minut brojač ne počne da mijenja stanje, isključite i uključite prekidač sa zadnje strane risivera i vratite se na korak 7.
 

Kada stanje brojača stigne do 100%, risiver se resetuje i počinje procedura startovanja risivera sa porukom â"Please Wait Initialising...".
Sačekajte da risiver završi proceduru startovanja.
Kada se završi startovanje risivera, pojavljuje se prozor u kome možete da odaberete jezik menija.
Bez biranja jezika isključite prekidač na zadnjoj strani risivera.
Na prednjoj strani risivera, uočićete tastere Volume UP, Volume DOWN, Channel UP, Channel DOWN.
Napomena: tasteri nisu obilježeni a raspoređeni su po obimu kruga na desnom dijelu prednje maske.
 

Pritisnite sva četiri tastera istovremeno i uključite prekidač sa zadnje strane risivera.
Kada ste uključili prekidač, nastavite da držite pritisnute tastere sve dok se na ekranu televizora ne pojavi poruka: "Please disconnect & then repply mains power to the Set-Top Box". Potrebno je tridesetak sekundi da bi se pojavila poruka.
Kada se poruka pojavi, ponovo isključite prekidač sa zadnje strane risivera i odmah zatim ga ponovo uključite.
Sačekajte da risiver završi proceduru startovanja.
Kada se završi startovanje risivera, pojavljuje se prozor u kome možete da odaberete jezik menija. Odaberite jezik i pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču. U sledećem prozoru se od vas traži da još jednom potvrdite izbor jezika, ponovo pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor sa porukom SETUP CHECKLIST.
Pritisnite taster Plus.
Odaberite opciju LNB Setup i pritisnite taster OK.

Ušli ste u lanac menija za podešavanje LNB parametara u kome se sada nalaze dodatne opcije jer ste preuzeli novi softver iz strima

Odaberite opciju HOME NETWORK LNB SETUP i pritisnite taster OK.
Odaberite opciju LNB1 Setup i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se lista satelita. Odaberite satelit Eutelsat W2(16.0E) i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor SET DISEQC MODE.Odaberite opciju None i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor SET L.O. SWITCHING. Odaberite opciju Tone i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor SET L.O. Odaberite opciju Low Band i pritisnite taster OK.
Na sledećem prozoru odaberite opciju ULNB-low i pritisnite taster OK.
Ponovo se pojavljuje prozor SET L.O. Ovog puta odaberite opciju High Band i pritisnite taster OK.
Na sledećem prozoru odaberite opciju ULNB-high i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor na kome se od vas traži da potvrdite podešavanja. Odaberite opciju Yes,continue i pritisnite taster OK. Ako se ovaj prozor ne pojavi samo pređite na sledeći korak.
Pritisnite jedanput taster Back, da bi ste se vratili u prozor SETUP CHECKLIST.
Pritisnite taster OK.
Odaberite opciju Total TV 2 i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se ekran sa indikatorima Signal Strength i Signal Quality. Ponovo pritisnite taster OK.
U padajućoj listi odaberite tačno vrijeme i pritisnite taster OK.
Pritisnite taster CH+ na daljinskom upravljaču. Ovim je procedura preuzimanja novog softvera iz strima završena. 

Branko:
Manuelno preuzimanje novog softvera


U ovom dokumentu je opisana procedura koju treba sprovesti na risiverima koji su se zaglavili u modu za preuzimanje softvera.

Kada nova verzija softvera bude puštena u Total TV strim, svaki risiver koji primi Total TV signal će se posle nekoliko sekundi resetovati i ući u mod za preuzimanje novog softvera iz strima. Posle resetovanja risivera na ekranu televizora se pojavljuje crni ekran. U sredini ekrana je brojač sa stanjem 0%. Posle najviše 60 sekundi, stanje brojača počinje da se menja i preuzimanje softvera se završava automatski bez intervencije korisnika posle čega treba pristupiti koracima iz uputstva za korišćenje FTA softvera. Međutim, ako preuzimanje softvera ne započne automatski, mora se sprovesti sledeća procedura:

Napomena: za potrebe ovog uputstva smatraćemo da je na anteni montiran samo jedan univerzalan LNB i da je antena usmerena na satelit Eutelsat W2. Ako vi imate drugačiju konfiguraciju (npr. monoblok LNB ili DiSEqC switch sa tri LNBa), molimo vas da prvo pročitate uputstvo za korišćenje FTA verzije softvera i prilagodite korak 19 vašoj konfiguraciji.
 

Posle resetovanja risivera, na ekranu televizora se pojavljuje crni ekran, u sredini je brojač sa stanjem 0%.
Sačekajte da se pojavi drugi ekran sa porukom 0754-7971 ili sličnom. Za to je potrebno tridesetak sekundi.
Uz pomoć daljinskog upravljača unesite kombinaciju cifara 0808-0427 i pritisnite taster OK. Ponovo se pojavljuje crni ekran sa brojačem u stanju 0%. Ukoliko se posle najviše 60 sekundi stanje brojača počne menjati, preći na korak 9., a u suprotnom preći na korak 4.
Kada se taj drugi ekran pojavi, pritisnite taster Plus na daljinskom upravljaču.
Pojavljuje se ekran sa parametrima transpondera. Pomoću daljinskog upravljača, unesite sledeće vrednosti:
Frequency 10972
Symbol Rate 27500
FEC 3/4
Modulation QPSK
Polarisation Vertical
LNB LO1 09750
LNB LO2 09750
Polarisation mode Voltage
Za kretanje kroz opcije se koriste tasteri Up i Down, za unos numeričkih vrednosti se koristi numerička tastatura na daljinskom upravljaču, a za odabiranje opcija i potvrđivanje vrednosti se koristi taster OK.
Kada ste uneli sve parametre odaberite opciju OK i pritisnite taster OK.
Ponovo se pojavljuje crni ekran sa brojačem u stanju 0%. Posle nekoliko sekundi stanje brojača počinje da se menja. Instaliranje softvera je započelo.
Napomena: Ukoliko ni posle jedan minut brojač ne počne da menja stanje, isključite i uključite prekidač sa zadnje strane risivera i vratite se na korak 1.
 

Kada stanje brojača stigne do 100%, risiver se resetuje i počinje procedura startovanja risivera sa porukom „Please Wait Initialising...“.
Sačekajte da risiver završi proceduru startovanja.
Kada se završi startovanje risivera, ako se na ekranu televizora pojavi neki od Total TV kanala pređite na korake opisane u uputstvu za upotrebu FTA verzije softvera. U slučaju da se pojavi prozor za izbor jezika menija, idite na sledeći korak 11.
Odaberite jezik i pritisnite taster OK na daljinskom upravljaču. U sledećem prozoru se od vas traži da još jednom potvrdite izbor jezika, ponovo pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor sa porukom SETUP CHECKLIST.
Pritisnite taster Plus .
Odaberite opciju LNB Setup i pritisnite taster OK.
Ušli ste u lanac menija za podešavanje LNB parametara u kome sada postoje nove opcije jer ste preuzeli novu verziju softvera iz strima

Odaberite opciju HOME NETWORK LNB SETUP i pritisnite taster OK.
Odaberite opciju LNB1 Setup i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se lista satelita. Odaberite satelit Eutelsat W2(16.0E) i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor SET DISEQC MODE. Odaberite opciju None i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor SET L.O. SWITCHING. Odaberite opciju Tone i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor SET L.O. Odaberite opciju Low Band i pritisnite taster OK.
Na sledećem prozoru odaberite opciju ULNB-low i pritisnite taster OK.
Ponovo se pojavljuje prozor SET L.O. Ovog puta odaberite opciju High Band i pritisnite taster OK.
Na sledećem prozoru odaberite opciju ULNB-high i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se prozor na kome se od vas traži da potvrdite podešavanja. Odaberite opciju Yes,continue i pritisnite taster OK. Ako se ovaj prozor ne pojavi samo pređite na sledeći korak.
Pritisnite jedanput taster Back, da bi ste se vratili u prozor SETUP CHECKLIST.
Pritisnite taster OK.
Odaberite opciju Total TV 2 i pritisnite taster OK.
Pojavljuje se ekran sa indikatorima Signal Strength i Signal Quality. Ponovo pritisnite taster OK.
U padajućoj listi odaberite tačno vreme i pritisnite taster OK.
Pritisnite taster CH+ na daljinskom upravljaču. Ovim je procedura preuzimanja novog softvera iz strima završena.

Navigacija

[0] Lista Poruka